Jevons on the evolution of money

Jevons on the evolution of money